Oddział wielozawodowy

 • Post category:Zawody

SZKOŁA BRANŻOWA

ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

3 lata nauki

Największym atutem tego typu oddziału jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód. Cykl kształcenia w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Chcąc uczyć się w klasie wielozawodowej, przed złożeniem dokumentów, uczeń zobowiązany jest samodzielnie postarać się o możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Czas nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie.

Decydując się na klasę wielozawodową uczeń może wybierać spośród następujących zawodów:

 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • fryzjer,
 • elektryk i inne.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy w różnych zakładach.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dokument zawiera opis kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim.

Uczeń, który pomyślnie ukończy Branżową Szkołę I stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Technikum lub w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.

Przydatne informacje:

Uczniowie kształcący się w oddziale wielozawodowym zajęcia praktyczne będą odbywali w zależności od zawodu:

 • salonach fryzjerskich,
 • restauracjach,
 • zajazdach,
 • sklepach,
 • masarniach,
 • piekarniach,
 • cukierniach,
 • stolarniach.

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl