Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  • Post category:Zawody

TECHNIKUM

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

5 lat nauki

Udział w zajęciach na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw energetyki i systemów energetyki odnawialnej.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem, który może sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłu energii odnawialnej związanym z naprawą, obsługą, budową i projektowaniem nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii.

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się dokumentacją techniczną oraz wykonywania szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych,
  • projektowania instalacji grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień,
  • prowadzenia budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych, stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień,
  • przeprowadzenia prób szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych,
  • organizowania stanowisk pracy i dobierania materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, i ochrony środowiska.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

  • zakładach szerokiej branży energetycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą, a w szczególności specjalizujących się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki odnawialnej,
  • firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
  • firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
  • centrach ekologicznych systemów grzewczych.

Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne, bowiem kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach.

Przydatne informacje:

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl