Operator obrabiarek skrawających

 • Post category:Zawody

SZKOŁA BRANŻOWA

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

3 lata nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • określania kolejności operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych obróbki skrawaniem,
 • dobierania narzędzi skrawających do wykonywania określonych operacji technologicznych na tokarkach, frezarkach, wiertarkach, szlifierkach i wytaczarkach,
 • dobierania oprzyrządowania technologicznego obrabiarek skrawających,
 • toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania, wytaczania w zakresie podstawowych operacji obróbki skrawaniem,
 • wykorzystywania technik komputerowych w praktyce warsztatowej,
 • posługiwania się programami obróbki przedmiotów na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC),
 • dobierania niezbędnych narzędzi i przyrządów pomiarowo – kontrolnych.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych;przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i
 • eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • wszystkich zakładach przemysłu metalowego przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie).

Nauka trwa 3 lata i kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dokument zawiera opis kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim.

Uczeń, który pomyślnie ukończy Branżową Szkołę I stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Technikum lub w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.

Przydatne informacje:

Miejsca praktycznej nauki zawodu:

Uczniowie, kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających zajęcia praktyczne będą odbywali na warsztatach szkolnych przy ZSTM oraz w firmie produkcyjnej „ROZTOCZE”.

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl