MATURA W TERMINIE POPRAWKOWYM

Każdy maturzysta, który uzyskał prawo do poprawki (nie zdał egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej)
składa oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym od 7 lipca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. !!!

Terminy matury w sesji poprawkowej:
21 sierpnia 2023 r. część ustna
22 sierpnia 2023 r. część pisemna
(po 18 lipca 2023 r. szczegółowe informacje zostaną wywieszone na holu przed salą 18)